HANDELSBETINGELSER HOS LEGAL MASTER ADVISOR

Kontaktinformation

Navn: LEGAL MASTER ADVISOR

CVR: 31 22 09 47

Address: Female Founders House, Bredgade 45B, 1260 Copenhagen S, Denmark

Telefon: +45 53 89 53 10

Mailadresse: kontakt@legalmasteradvisor.com  

Hjemmeside: www.legalmasteradvisor.com

Medmindre andet er aftalt mellem LEGAL MASTER ADVISOR og dig, er disse handelsbetingelser gældende for enhver rådgivningsopgave, som LEGAL MASTER ADVISOR efter din anmodning har påtaget sig at rådgive i.

ERKLÆRING OM ENIGHED OM HANDELSBETINGELSERNE OG RÅDGIVNINGSAFTALEN

Ved indgåelse af en rådgivningsaftale mellem LEGAL MASTER ADVISOR og dig, vil de nedenstående handelsbetingelser være gældende. Ved at indgå en rådgivningsaftale med LEGAL MASTER ADVISOR, accepterer du samtidig disse handelsbetingelser.

LEGAL MASTER ADVISORs handelsbetingelser beskriver, hvilke vilkår aftalen er indgået på, hvordan samarbejdet vil være, og hvordan parterne skal forholde sig ved eventuelle uoverensstemmelser.

LEGAL MASTER ADVISOR er leverandør af juridiske tjenesteydelser.

Det er et vilkår for indgåelse af rådgivningsaftalen, at du erkender, at LEGAL MASTER ADVISOR ikke er en advokatvirksomhed eller på nogen måde er associeret med advokatvirksomhed, og at samtlige serviceydelser, der leveres på hjemmesiden eller via personlig, skriftlig eller telefonisk rådgivning, tilbydes af jurister, der ikke er advokater. Du har mulighed for at købe juridisk rådgivning og andre serviceydelser via skriftlig kommunikation (almindelig brevpost, mailkorrespondance, telefonsamtaler, og video-samtaler) samt ved køb af skabeloner til checkliste mv.

Beskrivelse af ydelsen

LEGAL MASTER ADVISOR yder juridisk rådgivning indenfor blandt andet landegrænseoverskridende områder, herunder skatterådgivning, ansættelsesret, udlændingeret med mere, som udspringer forhold af national eller international karakter, samt akademisk skrivning og redaktionelt arbejde. Rådgivningen består i at assistere dig med de juridiske problemstillinger og spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med gældende lovgivning og facilitere professionel rådgivning uden for Danmarks grænser. Formålet med rådgivningen er at yde relevant, retvisende og fyldestgørende assistance med den nødvendige hurtighed og løbende orientere dig om sagsforløbet og afstemme dine forventninger til sagsomfang, pris og resultat.

Den juridiske rådgivning omfatter alene de på forhånd aftalte juridiske problemstillinger, der vedrører din sag, og som der er indgået en rådgivningsaftale omkring. Spørgsmål, som opstår, udover den aftalte ydelse, skal aftales særskilt i en ny rådgivningsaftale eller i tillæg til den eksisterende.

Ansvar

LEGAL MASTER ADVISOR er ansvarlig efter dansk rets almindelige love og regler og lov om juridisk rådgivning, herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. LEGAL MASTER ADVISOR kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv.

LEGAL MASTER ADVISOR rådgiver kun om dansk ret og kan derfor kun være ansvarlig efter dette.

LEGAL MASTER ADVISORs rådgivning ydes kun med udgangspunkt i den enkelte sag og bør derfor ikke anvendes i andres tilfælde.

Tavshedspligt

LEGAL MASTER ADVISOR har tavshedspligt og drøfter derfor ikke din sag eller oplysninger med andre uvedkommende. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger for, at sagen kan løses, skal dette ske med samtykke fra dig. Samtykket skal indhentes skriftligt af den part, som rådgivningsaftalen er indgået med.

LEGAL MASTER ADVISOR´s tavshedspligt gælder for oplysninger, som du selv har givet, om andre i forbindelse med udarbejdelse af sager. Alle medarbejdere hos LEGAL MASTER ADVISOR er underlagt samme tavshedspligt.

Interessekonflikt

LEGAL MASTER ADVISOR kan ikke yde rådgivning, hvis det viser sig, at der kan være en interessekonflikt eller foreligge inhabilitet. Hvis der måtte opstå lignende situation, vil LEGAL MASTER ADVISOR blot henvise til en anden rådgivningsvirksomhed.

Hvis klienten selv bliver opmærksom på, at der kan foreligge lignende situationer, skal dette straks oplyses til LEGAL MASTER ADVISOR.

Er der, før en af ovenstående situationer er opstået, ydet rådgivning fra LEGAL MASTER ADVISOR’ side, vil vi vurdere prisen på ydelsen, som du vil modtage i en faktura med en betalingsfrist.

Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og inklusive moms, men eksklusiv eventuelle gebyrer og afgifter til myndigheder eller lignende. Betalingen foregår ved modtagelse af faktura med en betalingsfrist på 5 dage til din e-mail.

The hourly rate is DKK 1,490 including VAT per initiated advisory hour.

LEGAL MASTER ADVISOR tilbyder helt uforpligtende i konkrete sager at behandle hele sagen for et på forhånd aftalt fast beløb, som er fastlagt i samråd med dig. LEGAL MASTER ADVISOR kan i særlige tilfælde give rabat på timeprisen.

Ved manglende betaling sender LEGAL MASTER ADVISOR i alt to rykker, hvis den første faktura ikke er blevet betalt indenfor fristen. Ved hver rykker vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Hvis den sidste rykker ikke bliver betalt indenfor fristen, vil sagen overgå til inkasso. I yderste tilfælde vil sagen derefter overgå til fogedretten.

Klientkonto

LEGAL MASTER ADVISOR benytter ikke klientkonti.

Misligholdelse af aftalen og konsekvenser

Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af kontrakten fra en af parternes side, har den anden part mulighed for at hæve aftalen, hvis dette ønskes.

Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af betalingen fra din side, er LEGAL MASTER ADVISOR berettiget til straks at hæve aftalen. Betalingen skal uanset finde sted, selvom aftalen er blevet hævet.

Hvornår og hvordan kan man ophæve rådgivningsaftalen

Som udgangspunkt afsluttes aftalen, når din sag er afsluttet, og afregning er sendt.

Ønsker du at ophæve aftalen tidligere, kan dette ske ved skriftlig henvendelse. Prisen vil blive vurderet i forhold til den mængde af rådgivning der er givet, og det arbejde der er foretaget.

Du betaler kun for det arbejde, der er foretaget i forbindelse med din sag.

LEGAL MASTER ADVISOR kan også ophæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra din side, interessekonflikt, inhabilitet m.v.

Fortrydelsesret og reklamation

Når du accepterer et tilbud fra LEGAL MASTER ADVISOR, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse begynder, og at din 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning. Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning, skal du straks informere din juridiske rådgiver hos LEGAL MASTER ADVISOR.

Du kan reklamere over din rådgivning ved at skrive til os på kontakt@legalmasteradvisor.com samt angive 1) begrundelse for reklamationen og 2) sagsnummer. kontakt@legalmasteradvisor.com stating 1) the reasons for the complaint and 2) the case number.

Databeskyttelse

LEGAL MASTER ADVISOR er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, når disse bliver indhentet. LEGAL MASTER ADVISOR behandler personoplysninger om dig, når vi behandler din sag. Disse bruges til at kunne udfærdige dokumenter til din sag, til general behandling af sagen og til på bedst mulig måde at kunne rådgive dig.

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe din sag står på. Når din sag er afsluttet, sletter vi dine oplysninger igen.

Hvis sagen afsluttes før tid, eller du ønsker behandlingen stoppet, har du altid muligheden for at få dine oplysninger slettet. Ved at indgive din sag til os accepterer du desuden, at vi må anvende dine oplysninger, som du selv har givet.

Klagemuligheder

En klage over en juridisk tjenesteydelse købt hos LEGAL MASTER ADVISOR kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.  www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@legalmasteradvisor.com. http://ec.europa.eu/odr. When filing a complaint, please provide our e-mail address kontakt@legalmasteradvisor.com.

Love og værneting i tilfælde af tvist

Når der indgås aftaler med LEGAL MASTER ADVISOR, er det til enhver tid de danske love & regler der gælder. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelser, skal dette løses efter de danske love og regler og kan derfor kun indbringes for danske domstole.

Det valgte værneting vil være hvor LEGAL MASTER ADVISOR har kontor, som for tiden er København.

Som udgangspunkt vil der dog blive anvendt konfliktmægling, hvis der opstår en konflikt eller tvist mellem LEGAL MASTER ADVISOR og dig. Dette gøres for at sikre en hurtig og effektiv løsning på konflikten eller tvisten.

Ændring af handelsbetingelserne

LEGAL MASTER ADVISOR forbeholder sig ret til at ændre eller tilpasse handelsbetingelserne, så de til enhver tid lever op til de gældende love, regler og markedsmæssige forhold. Der tages derfor forbehold for, at der kan forekomme ændringer og fejl. Dato for seneste opdatering af handelsbetingelserne findes nederst i handelsbetingelserne under ”Senest opdateret”.

Andre bestemmelser

LEGAL MASTER ADVISOR tager forbehold for tryk- og prisfejl.

 

Last Updated On 30 August 2022